Outfield Asia
Thơm Nguyễn

Thom có Chứng chỉ Quản lý cỏ từ Đại học Bang Ohio, Hoa Kỳ, và chịu trách nhiệm về công việc bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Outfield.