Outfield Asia
Rob Glucksman

Rob đã giới thiệu công nghệ tiên tiến về cỏ, phân bón, quản lý nước và hóa chất đặc biệt trên mặt đất ở Châu Á từ năm 1989.